Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Isotoptech Zrt. Papp Judit
Postacíme: 4001 Debrecen, Pf. 390. 4001 Debrecen, Pf. 390.
E-mail: adatvedelem@isotoptech.hu adatvedelem@isotoptech.hu
Telefon: +36 52/509-200 +36 30/113-8851
Fax: +36 52/509-282
Honlap: www.hekal.eu
Székhely: 4025 Debrecen, Piac u.53., II. em. 9.
Telephely: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

 • Annak érdekében, hogy harmadik féllel kötött szerződéseinkből származó kötelezettségeinknek (amelyben Ön, mint kapcsolattartó személy, vagy aláíró a szerződő fél részéről) hatékonyan eleget tudjunk tenni továbbá, hogy a nemzeti jog szerinti jogi kötelezettségeinket teljesítsük, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Figyelembe véve, hogy szerződést kötöttünk Önnel vagy harmadik féllel, kezelnünk szükséges az Ön személyes adatait, a hatékony, hibamentes és egyértelmű kommunikáció érdekében, továbbá, hogy biztosítsuk a szerződéses és jogi (adó és könyvelési) kötelezettségeink megfelelő teljesítését Ön vagy harmadik fél felé. Ez az eljárás alkalmazandó más jogi aktusok esetén is, pl.: meghatalmazások esetén.
 • Személyes adatait a bejövő és kimenő levelezéseink igazolása céljából kezeljük.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatainak kezelésére?

 • Adózási és könyvelési ügyek intézése esetén a GDPR 6. cikk (1) (c) pontnak megfelelően. Abban az esetben, ha Ön vagy harmadik fél nem biztosítja számunkra az Ön személyes adatait, nem tudjuk teljesíteni jogi kötelezettségeinket. Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pont alapján – jogos érdekből kezeljük.
 • Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pont alapján – jogos érdek címén kezeljük.

Kitől kapjuk a személyes adatokat?

Személyes adatait Öntől, vagy harmadik féltől kapjuk, akivel szerződéses kapcsolatba léptünk (vagy más releváns jogi kapcsolatba), illetve levelezéseken keresztül.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk?

Titulus, keresztnév, vezetéknév, pozíció, osztály, személyi és munkavállalói szám, üzleti terület, munkahely, aláírás, e-mail cím, telefon- és faxszám, az Ön munkáltatója azonosítására szolgáló információ (ideértve azon entitás azonosító adatait, amely nevében Ön eljár).

 • Keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám.

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait? 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében megismerik az érintett személyes adatait.

Továbbá az Isotoptech Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Isotoptech Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Isotoptech Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Isotoptech Zrt. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot és a sértetlenséget.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

 Hol és mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez Adatfeldolgozó szolgáltatását veheti igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Amint nem szükséges a személyes adatainak ismerete a kezelésre okot adó cél megvalósításához, az adatokat töröljük, kivéve, ha az elévülési időszak az alkalmazandó jogszabályi előírások alapján ennél hosszabb. Egyes adatokat, levelezéseket megőrzünk addig amíg, a szerződést megelőző vagy szerződéses jogviszonyból származó követelések benyújtására fennálló határidő le nem jár, vagy az adatmegőrzési jogszabályi követelmények betartása végett.

 Önnek milyen jogai vannak?

Mint érintett, az Ön jogai az alábbiakban kerül felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a GDPR III. fejezetében vannak megjelölve, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

 Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:

Papp Judit, Isotoptech Zrt,

4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

E-mail:adatvedelem@isotoptech.hu

Telefon: +36 30 113 8851

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz személyes adat kezelésével kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Isotoptech Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

 Cookie-k (Sütik)

1.1 A sütik feladata

-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

-megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

-megkönnyítik a weboldal használatát;

-minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

1.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.hekal.eu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

1.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

Az www.hekal.eu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az www.hekal.eu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

2. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Cégünk nem foglalkozik online kereskedelemmel.

3. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

Az online ügyintézéshez kapcsolódóan a következő adatokat kell megadni: nevet, email címet, cég vagy intézmény nevét, címét és telefonszámát.

4. Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

Cégünk nem terjeszt hírlevelet.